Algemene Voorwaarden van Extensions & More

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Extensions & More en de consument.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

• De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en Extensions & More aangegeven heeft die behandeling te zullen uitvoeren.
• Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks van behandelingen dient Extensions & More de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks van behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
• Ingeval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – Verplichtingen van Extensions & More

Extensions & More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4 – Verplichtingen van de consument

De consument dient Extensions & More voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van alle noodzakelijke informatie die voor een goede uitvoering van de behandeling nodig is.

Artikel 5 – Betaling

Betalingen aan Extensions & More dienen contant te geschieden.

Artikel 6 – Garantie

Op alle gezette hairextensions wordt een garantie van 1 maand gegeven indien de bijbehorende verzorgingsproducten gelijktijdig worden aangeschaft bij het zetten van de extensions. De garantie geldt alleen voor uitgevallen extensions.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

• Extensions & More is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd of doordat Extensions & More is uitgegaan van de door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
• Garanties vervallen ook indien de consument de hairextensions zelf of door een derde heeft verwijderd.
• De maximale aansprakelijkheid van Extensions & More is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de betalingen die door de consument aan Extensions & More zijn gedaan.

Artikel 8 – Klachten

• De klacht dient per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Extensions & More ingediend te worden.
• Extensions & More dient de klacht afdoende te onderzoeken binnen een redelijke termijn.